ex1 -- הגשה רגילה (ללא ציון לשם code review). מי שמעוניין בעילום שם נא לא לתת שמות מזהים בקבצים ובשמותיהם.

נא להגיש את המטלה כקובץ אחד מכווץ ב-ZIP

שם הקובץ חייב להיות מספר ת"ז של הסטודנט כפי שהוא מופיע במודל

בהצלחה!!!