ex5 -- הגשה רגילה - שימו לב: לתרגיל זה אין הגשות מאוחרות!!!

ניתן להגיש מטלה זו ביחידות בלבד.

נא להגיש את המטלה כקובץ אחד מכווץ ב-ZIP

שם הקובץ חייב להיות מספר ת"ז של הסטודנט כפי שהוא מופיע במודל

בהצלחה!!!