ex4 -- הגשה מאוחרת מסיבות אישיות

הגשה מאוחרת מסיבות אישיות: מותר להגיש כאן רק לסטודנטים שקיבלו אישור מהמתרגל ולאחר הגשת האישורים המתאימים.

ניתן להגיש מטלה זו ביחידות בלבד.

נא להגיש את המטלה כקובץ אחד מכווץ ב-ZIP

שם הקובץ חייב להיות מספר ת"ז של הסטודנט כפי שהוא מופיע במודל

בהצלחה!!!