ex2 -- הגשה מאוחרת של שבועיים

הגשה מאוחרת של שבועיים: הגשה באיחור של עד שבועיים גוררת הורדה אוטומטית של 5 נקודות וכמו כן, בדיקת תרגילים שהוגשו באיחור תתאחר בזמן בלתי מוגבל ולכן הסטודנטים שיעשו זאת ייפגעו בקבלת הפידבק.

ניתן להגיש מטלה זו ביחידות בלבד.

נא להגיש את המטלה כקובץ אחד מכווץ ב-ZIP

שם הקובץ חייב להיות מספר ת"ז של הסטודנט 

בהצלחה!!!